دسته تیکت: مشکلات فایل ترجمه

متاسفانه مقاله ای در این خصوص در سایت منتشر نشده است ):