دسته تیکت: مشکل در قیمت فایل ترجمه

متاسفانه مقاله ای در این خصوص در سایت منتشر نشده است ):